Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden van Pixelhobby BV. Wij streven er naar dat je tevreden bent met onze producten en diensten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met  info@pixelhobby.com

1. ALGEMEEN

1.1. Op alle overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2. Door het accepteren van een bestelling betekent dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden automatisch aanvaardt.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Pixelhobby behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van toeleveranciers daartoe aanleiding geeft.

1.4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Pixelhobby BV op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

1.5. Alle prijzen worden aangegeven in euro (€) inclusief omzetbelasting (BTW) 


2. BESTELLING & BETALING

2.1. Bij Pixelhobby BV kun je betalen door middel van Ideal of overschrijving.

2.2. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Pixelhobby BV gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.3. Pixelhobby BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Pixelhobby BV je hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.


3. VERZENDING & LEVERING

3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk vier werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.

3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt je hiervan per e-mail onmiddellijk op de hoogte gesteld.

3.4. Indien Pixelhobby BV de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heb je de mogelijkheid de bestelling kosteloos te annuleren.

3.5. Voor een bestelling in Nederland wordt  2,95 in rekening gebracht, bij bestellingen boven de €40,- rekenen wij geen verzendkosten.

3.6. Voor een bestelling buiten Nederland, binnen Europa wordt 5,95 in rekening gebracht. Bij bestellingen boven de €40,- rekenen wij geen verzendkosten.

3.7. Voor bestellingen buiten Europa, bezoek de volgende website voor de verkoop punten: http://www.pixelhobby.com/retailers


4. RETOURNEREN

4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met jouw verwachtingen, kun je deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij je voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar: info@pixelhobby.com

4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuwstaat verkerend.

4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gebruikt en of beschadigd is.

4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Pixelhobby BV ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.

4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met jouw bestelling brengt Pixelhobby BV de kosten van de retourzending in mindering.

4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Pixelhobby BV het betaalde bedrag terug op jouw rekening.


5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Pixelhobby BV garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Pixelhobby BV geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.

5.2. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.

5.3. Pixelhobby BV streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Pixelhobby BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.

5.4. Pixelhobby BV is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.

6. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Pixelhobby BV in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Pixelhobby BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


7. TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Pixelhobby BV, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Amsterdam.


8. PRIVACY STATEMENT

Pixelhobby BV respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Pixelhobby BV nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling.


9. COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Pixelhobby BV.


Pixelhobby BV
Handelsweg 17
1693 AZ Wervershoof
Nederland
Tel: +31 204470 555
info@pixelhobby.com
www.pixelhobby.com

IBAN: NL89RABO0170800903
BIC: RABONL2U
BTW nummer:NL852473357B01
KVK nummer: 57185492